Ehdot ja edellytykset

Sisällysluettelo:

 • Artikkeli 1 - Määritelmät.
 • 2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys
 • 3 artikla - Sovellettavuus
 • 4 artikla - Tarjous
 • 5 artikla - Sopimus
 • 6 artikla - Peruuttamisoikeus
 • 7 artikla - Peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset
 • 8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
 • 9 artikla - Hinta
 • 10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu
 • 11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano
 • 12 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja jatkaminen
 • 13 artikla - Maksaminen
 • 14 artikla - Valitusmenettely
 • 15 artikla - Erimielisyydet
 • 16 artikla - Lisä- tai poikkeavat säännökset

  1 artikla - Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
Karenssiaika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan.Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa.Päivä: kalenteripäivä; Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti; Pysyvä väline: mikä tahansa väline, jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa myöhemmän tarkastelun ja tallennettujen tietojen muuttumattoman jäljentämisen.Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa; Mallilomake: yrittäjän käyttöön asettama peruuttamislomakkeen malli, jonka kuluttaja voi täyttää halutessaan käyttää peruuttamisoikeuttaan. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa etämyyntituotteita ja/tai -palveluja kuluttajille; etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten järjestämän järjestelmän puitteissa käytetään sopimuksen tekemiseen asti yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa; etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä kokoontuvat samaan aikaan samaan huoneeseen.Yleiset sopimusehdot: yrittäjän nykyiset yleiset sopimusehdot.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Batavia B.V.
Postiosoite; Dorpsstraat 55 7958 RM Koekange- Alankomaat
Sähköpostiosoite; sales@bataviastore.com
Kauppakamarin numero; 01146598
BTW-identificatienummer; NL820502613B01

IBAN-numero: NL30ABNA0604360266 Batavia B.V. nimissä
BIC: ABNANL2A

3 artikla - Soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset ehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleiset sopimusehdot ovat nähtävillä yrittäjän toimitiloissa, ja ne lähetetään kuluttajalle pyynnöstä mahdollisimman pian maksutta.Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti on edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä annettava kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muutoin maksutta. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin, ja jos yleiset ehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin.Jos yksi tai useampi määräys näissä yleisissä ehdoissa milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätöity tai tuhoutunut, niin sopimus ja nämä ehdot pysyvät muilta osin voimassa ja kyseinen määräys korvataan yhteisestä sopimuksesta välittömästi määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen soveltamisalaa.Tilanteet, joista ei ole määrätty näissä yleisissä ehdoissa, on arvioitava "näiden yleisten ehtojen hengessä".

7. Epäselvyyksiä yhden tai useamman ehtojemme määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä on tulkittava "näiden yleisten ehtojen hengen mukaisesti".

4 artikla - Tarjous

1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on tehty tietyin ehdoin, siitä on ilmoitettava nimenomaisesti tarjouksessa.
2. Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.
3. Tarjous sisältää täydellisen ja täsmällisen kuvauksen tarjolla olevista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne antavat todellisen kuvan tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai selvät virheet eivät sido yrittäjää.
4. Kaikki tarjouksessa olevat kuvat ja tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi olla perusteena korvauksen maksamiselle tai sopimuksen purkamiselle.
5. Tuotteiden kuvat ovat todenmukainen kuvaus tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että esitetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.
6. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti:
hintaa veroineen;
mahdollisia lähetyskuluja;
tapaa, jolla sopimus tehdään ja mitä toimia se edellyttää;
peruuttamisoikeuden soveltamista;
maksutapaa, toimitusta ja sopimuksen täyttämistä;

5 artikla - Sopimus

1. Sopimus, jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, syntyy, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siihen liittyvät ehdot.
2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, elinkeinonharjoittaja ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojatakseen sähköisen tiedonsiirron ja varmistaakseen turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimia.
4. Yrittäjä voi - oikeudellisissa puitteissa - selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja perustellen.
5.Yrittäjän on liitettävä kuluttajalle toimitettavan tuotteen tai palvelun mukana seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla pysyvällä tietovälineellä:
a. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jonne kuluttaja voi tehdä valituksia;
b. edellytykset ja tapa, joilla ja jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
c. kuluttajan on ilmoitettava kuluttajalle, että hänellä on oikeus peruuttaa sopimus. tiedot takuista ja myynninjälkeisestä palvelusta;
d. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei yrittäjä ole toimittanut kuluttajalle näitä tietoja jo ennen sopimuksen tekemistä;
e. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva.
6Jos kyseessä on kestotapahtuma, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.
7. Kukin sopimus tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteiden toimituksen yhteydessä:
1. Kuluttajalla on tuotteita ostaessaan mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän ajan. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan aiemmin nimeämä ja yrittäjälle tiedoksi annettu edustaja on vastaanottanut tuotteen.
2. Harkinta-aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote yrittäjälle kaikkine toimitetuine lisävarusteineen ja - jos kohtuullisesti mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
3. Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava siitä mallilomakkeella. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on osoitettava, että toimitettu tavara on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.
4. Jos asiakas ei ole ilmaissut aikomustaan käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päätyttyä, osto on tosiasia.

7 artikla - Peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset

1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän vastaa itse palautuskustannuksista.
2. Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että elinkeinonharjoittaja on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että voidaan esittää vakuuttavat todisteet täydellisestä palautuksesta.

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

1. Yrittäjä voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos yrittäjä on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.
2.Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien tuotteiden osalta:
a. jotka yrittäjä on valmistanut kuluttajan ohjeiden mukaisesti;
b. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
c. joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi;
d. jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti;
e. joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi; d. jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti; e. joita ei voida palauttaa. joiden hinta vaihtelee rahoitusmarkkinoilla, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
f. yksittäiset sanoma- ja aikakauslehdet;
g. ääni- ja kuvatallenteet ja tietokoneohjelmistot, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut;
h. hygieniatuotteet, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
3Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavien palvelujen osalta:
a. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa, joka suoritetaan tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
b. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
c. jotka koskevat vedonlyöntiä ja arpajaisia.

9 artikla - Hinta

1. Tarjouksessa ilmoitetun voimassaoloajan aikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
2. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, yrittäjä voi tarjota vaihtuvahintaisia tuotteita tai palveluja, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että kaikki mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.
3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä.
4. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt siitä ja:
a. ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä; tai
b. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
5. Hinnankorotukset ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä. Tuotteiden tai palveluiden tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.
6. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja painovirheitä. Paino- ja painovirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Paino- ja painovirheiden sattuessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheellisen hinnan mukaisesti.

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

1. Elinkeinonharjoittaja takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa ilmoitettujen eritelmien, kohtuullisten kestävyys- ja/tai käyttökelpoisuusvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olleiden lakisääteisten säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos niin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
2. Elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi esittää elinkeinonharjoittajaa vastaan sopimuksen perusteella.
3. Viallisista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti neljän viikon kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.
4. Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.
5.Takuu ei ole voimassa, jos:
Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut niiden korjaamisen ja/tai muuttamisen kolmannen osapuolen tehtäväksi;
Toimitettuja tuotteita on altistettu epänormaaleille olosuhteille tai käsitelty muutoin huolimattomasti tai yrittäjän antamien ja/tai pakkauksessa olevien ohjeiden vastaisesti;
Virheellisyys johtuu kokonaan tai osittain säädöksistä, jotka hallitus on asettanut tai tulee asettamaan käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

1. Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.
2. Toimituspaikkana on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.
3. Jollei tämän artiklan 4 kohdassa mainituista seikoista muuta johdu, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset nopeasti, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei toteuteta tai toteutetaan vain osittain, kuluttaja saa tästä ilmoituksen viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kustannuksia. Kuluttajalla ei ole oikeutta korvaukseen.
4. Kaikki toimitusehdot ovat ohjeellisia. Kuluttaja ei voi johtaa mitään oikeuksia mistään mainituista ehdoista. Määräajan ylittäminen ei oikeuta kuluttajaa korvaukseen.
5. Jos sopimus puretaan tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa purkamisesta.
6. Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien tavaroiden osalta peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannuksista vastaa yrittäjä.
7. Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kunnes tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai aiemmin nimetylle ja yrittäjän edustajalle, jollei nimenomaisesti ole toisin sovittu.

12 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja pidentäminen.

Irtisanominen
1. Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa sovittujen irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
2. Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa määräaikaisen sopimuksen päättyessä sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
Jatkaminen
4. Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa määräaikaisen sopimuksen päättyessä sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään kuukauden irtisanomisajalla. Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.
5. Edellisestä kohdasta poiketen määräaikainen sopimus, joka on tehty päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista varten, voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän uudistetun sopimuksen uusimisen päättyessä enintään kuukauden irtisanomisajalla.
6. Sopimus voidaan irtisanoa myös, jos se on voimassa vähintään kolme kuukautta.Määräaikainen sopimus, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllisestä toimittamisesta, voidaan ilman eri toimenpiteitä jatkaa toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa tämän jatketun sopimuksen enintään kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus on tehty päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa.
7Määräaikaista sopimusta, joka koskee kokeilupäivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista (kokeilu- tai tutustumisjakso), ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson päättyessä.
Kesto
8. Sopimuksen voimassaoloajan päättyminen Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja tasapuolisuus estä irtisanomista ennen sovitun keston päättymistä.

13 artikla - Maksaminen

1. Jollei toisin sovita, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
2. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.
3. Jos kuluttaja ei maksa, yrittäjällä on oikeus periä kohtuulliset kustannukset, jotka on annettu kuluttajan tietoon etukäteen, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu.

14 artikla - Valitusmenettely

Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja hän käsittelee valitukset tämän valitusmenettelyn mukaisesti.Sopimuksen toteuttamista koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle 7 päivän kuluessa täysin ja selkeästi kuvattuna sen jälkeen, kun kuluttaja on havainnut puutteet.Yrittäjälle toimitettuihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavasti pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottotodistuksen ja ilmoituksen siitä, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.Kuluttajan on valitusten osalta käännyttävä ensin yrittäjän puoleen. Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, kuluttajan on käännyttävä Stichting WebwinkelKeurin (www.webwinkelkeur.nl) puoleen, joka toimii maksuttomana sovittelijana. Jos ratkaisua ei vieläkään löydy, kuluttaja voi antaa valituksensa Stichting WebwinkelKeurin nimeämän riippumattoman välimieslautakunnan käsiteltäväksi, jonka päätös on sitova, ja sekä yrittäjä että kuluttaja hyväksyvät tämän sitovan päätöksen. Riita-asian saattaminen tämän riitelautakunnan käsiteltäväksi aiheuttaa kustannuksia, jotka kuluttajan on maksettava lautakunnalle. Valituksia on mahdollista tehdä myös eurooppalaisen ODR-foorumin kautta (http://ec.europa.eu/odr).Valituksella ei keskeytetä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä toisin kirjallisesti ilmoita.Jos yrittäjä katsoo valituksen aiheelliseksi, hän harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.

15 artikla - Erimielisyydet

Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin nämä yleiset ehdot liittyvät, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.Wienin kauppasopimusta ei sovelleta.

16 artikla - Lisä- tai poikkeavat määräykset

Näiden yleisten ehtojen lisä- tai poikkeavat määräykset eivät saa olla kuluttajan kannalta haitallisia, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle.