Villkor och bestämmelser

Innehållsförteckning:

 • Artikel 1 - Definitioner.
 • Artikel 2 - Företagarens identitet
 • Artikel 3 - Tillämplighet
 • Artikel 4 Tillämpning - Erbjudandet
 • Artikel 5 Avtal - Överenskommelse
 • Artikel 6 Ångerrätt - Rätt att frånträda avtalet
 • Artikel 7 - Kostnader vid frånträdande
 • Artikel 8 Uteslutande av ångerrätt - Uteslutande av ångerrätt
 • Artikel 9 - Priset
 • Artikel 10 - Efterlevnad och garanti
 • Artikel 11 - Leverans och utförande
 • Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning
 • Artikel 13 - Betalning
 • Artikel 14 Förfarande - Förfarande vid klagomål
 • Artikel 15 Förfarande - Tvister
 • Artikel 16 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

  Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:
Grace period: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt.Konsument: den fysiska personen som inte agerar i utövandet av yrke eller verksamhet och ingår ett distansavtal med entreprenören.Dag: kalenderdag; Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden; Varaktigt medium: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information som riktas till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida samråd och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att häva distansavtalet inom ångerfristen; Modellformulär: modellformuläret för ångerrätt som görs tillgängligt av entreprenören och som en konsument kan fylla i när han vill utöva sin ångerrätt. Entreprenör: den fysiska eller juridiska personen som erbjuder distansprodukter och/eller tjänster till konsumenter; Distansavtal: ett avtal varigenom, inom ramen för ett system organiserat av entreprenören för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, exklusiv användning görs av en eller flera tekniker för distanskommunikation; Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören har samlats i samma rum vid samma tidpunkt.Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

Artikel 2 - Entreprenörens identitet

Batavia B.V.
Postadress; Dorpsstraat 55 7958 RM Koekange- Nederländerna
E-postadress; sales@bataviastore.com
Handelskammarens nummer; 01146598
BTW-identifikatienummer; NL820502613B01

IBAN-nummer: NL30ABNA0604360266 i Batavia B.V.:s namn
BIC: ABNANL2A

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa villkor gäller för varje erbjudande som entreprenören gör och för varje distansavtal och beställning som ingås mellan entreprenör och konsument.Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren är tillgängliga för inspektion i entreprenörens lokaler, och de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på begäran.Om distansavtalet ingås elektroniskt, utan hinder av föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan inspekteras elektroniskt och att de, på konsumentens begäran, kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt. Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, skall andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och i händelse av motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom.Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt helt eller delvis är ogiltiga eller förstörda, förblir avtalet och dessa villkor för resten i kraft och den berörda bestämmelsen kommer att ersättas av ömsesidig överenskommelse omedelbart av en bestämmelse som omfattningen av den ursprungliga så nära som möjligt.Situationer som inte föreskrivs i dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

7. Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor måste tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor, ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
2. Erbjudandet är utan förpliktelse. Entreprenören har rätt att ändra och justera erbjudandet.
3. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder bilder är dessa en riktig återspegling av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.
4. Alla bilder, specifikationsdata i erbjudandet är vägledande och kan inte vara en anledning till ersättning eller uppsägning av avtalet.
5. Bilder av produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de visade färgerna exakt matchar de verkliga färgerna på produkterna.
6. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till godkännandet av erbjudandet. Detta gäller särskilt:
priset inklusive skatter;
eventuella fraktkostnader;
det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som är nödvändiga för detta;
huruvida ångerrätten är tillämplig eller inte;
metoden för betalning, leverans och fullgörande av avtalet;

Artikel 5 - Avtalet

1. Avtalet, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, ingås vid tidpunkten för konsumentens accept av erbjudandet och uppfyllandet av de medföljande villkoren.
2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, kommer näringsidkaren omedelbart att bekräfta mottagandet av accept av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av entreprenören kan konsumenten upplösa avtalet.
3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
4. Entreprenören kan - inom rättsliga ramar - informera sig om konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, liksom alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att bifoga särskilda villkor för genomförandet, samtidigt som han anger skäl.
5Entreprenören kommer att inkludera följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
a. besöksadressen till entreprenörens etablering där konsumenten kan gå med klagomål;
b. villkoren under vilka och på vilket sätt konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt meddelande om uteslutning av ångerrätten;
c. informationen om garantier och befintlig kundservice;
d. de uppgifter som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte entreprenören redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet genomförs;
e. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid.
6I händelse av en varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.
7. Varje avtal ingås under suspensiva villkor för tillräcklig tillgänglighet av produkterna i fråga.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter:
1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att upphäva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som tidigare utsetts av konsumenten och gjorts känd för entreprenören.
2. Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och dess förpackning med omsorg. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till entreprenören med alla medföljande tillbehör och - om rimligt möjligt - i sitt ursprungliga skick och förpackning, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av entreprenören.
3. Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till entreprenören inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste göra detta känt med hjälp av modellformuläret. Efter att konsumenten har meddelat att han vill använda sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett leveransbevis.
4. Om kunden inte har uttryckt sin avsikt att använda sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till entreprenören efter utgången av de perioder som nämns i punkterna 2 och 3, är köpet ett faktum.

Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

1. Om konsumenten använder sin ångerrätt kommer kostnaderna för returförsändelse att vara på hans bekostnad.
2. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer entreprenören att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter återkallelsen. Detta är föremål för villkoret att produkten redan har mottagits tillbaka av handlaren eller att avgörande bevis för fullständig retur kan tillhandahållas.

Artikel 8 - Uteslutande av ångerrätt

1. Entreprenören kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Uteslutandet av ångerrätten gäller endast om entreprenören tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för ingåendet av avtalet.
2Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:
a. som har skapats av entreprenören i enlighet med konsumentens specifikationer;
b. som är tydligt personliga till sin natur;
c. som inte kan returneras på grund av deras natur;
d. som förstör eller åldras snabbt;
e. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande över;
f. för enskilda tidningar och tidskrifter;
g. för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som konsumenten har brutit förseglingen.
h. för hygieniska produkter som konsumenten har brutit förseglingen.
3Uteslutande av ångerrätten är endast möjligt för tjänster:
a. om boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;
b. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
c. om vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

1. Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och / eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisförändringar på grund av förändringar i momssatser.
2. Trots föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och över vilka entreprenören inte har något inflytande, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser kommer att nämnas i erbjudandet.
3. Prisökningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade regler eller bestämmelser.
4. Prisökningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har fastställt det och:
a. de är resultatet av lagstadgade regler eller bestämmelser; eller
b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet på den dag då prisökningen träder i kraft.
5. De priser som anges i erbjudandet om produkter eller tjänster inkluderar moms.
6. Alla priser är föremål för tryck- och sättningsfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel. I händelse av tryck- och sättfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

1. Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser och/eller statliga förordningar som fanns den dag då avtalet ingicks. Om så avtalats garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
2. En garanti som tillhandahålls av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de juridiska rättigheter och krav som konsumenten kan hävda mot näringsidkaren enligt avtalet.
3. Eventuella defekta eller felaktigt levererade produkter bör rapporteras till entreprenören skriftligen inom 4 veckor efter leveransen. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick.
4. Entreprenörens garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Entreprenören är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, eller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.
5Garantin gäller inte om:
Konsumenten själv har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller har låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;
De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller i strid med entreprenörens instruktioner och/eller på förpackningen;
Bristen är helt eller delvis resultatet av regler som regeringen har fastställt eller kommer att fastställa angående arten eller kvaliteten på de material som används.

Artikel 11 - Leverans och genomförande

1. Entreprenören kommer att ta största möjliga omsorg när han tar emot och utför beställningar av produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
2. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har gjort känd för företaget.
3. Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade order snabbt men senast inom 30 dagar, såvida inte konsumenten har kommit överens om en längre leveransperiod. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte utförs eller endast utförs delvis, skall konsumenten underrättas om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att häva avtalet utan kostnad. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
4. Alla leveransvillkor är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från något av de nämnda villkoren. Överskridande av en term ger inte konsumenten rätt till ersättning.
5. Vid uppsägning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer entreprenören att återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter uppsägningen.
6. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer entreprenören att göra en ansträngning för att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen kommer det att anges tydligt och begripligt att en ersättningsartikel levereras. Med ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.
7. Risken för skada och / eller förlust av produkter vilar på entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och känd för entreprenörens representant, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning
1. Konsumenten kan avtala om en obestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst säga upp i enlighet med överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på upp till en månad.
2. Konsumenten kan säga upp ett tidsbegränsat avtal, som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst i slutet av den fasta perioden i enlighet med gällande uppsägningsregler och en uppsägningstid på upp till en månad.
Förnyelse
4. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tid.
5. Med avvikelse från föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter tyst förnyas för en bestämd tid som inte överstiger tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förnyade avtal mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
6. Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förnyas för en bestämd tidsperiod som inte överstiger en månad.Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten kan säga upp det förlängda avtalet när som helst med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en uppsägningstid som inte överstiger tre månader om avtalet har ingåtts för regelbunden leverans, men mindre än en gång i månaden, av dags- eller veckotidningar och tidskrifter.
7Ett avtal med begränsad löptid om regelbunden leverans av provdagar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) förlängs inte tyst och upphör automatiskt vid slutet av prov- eller introduktionsperioden.
Varaktighet
8. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte rimlighet och skälighet talar emot en uppsägning före utgången av den avtalade löptiden.

Artikel 13 - Betalning

1. Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att betänketiden enligt artikel 6.1 har börjat löpa. I händelse av ett avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
2. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller nämns till entreprenören.
3. I händelse av att konsumenten inte betalar har entreprenören rätt att debitera de rimliga kostnader som konsumenten har känt till i förväg, med förbehåll för lagliga begränsningar.

Artikel 14 - Klagomålsförfarande

Entreprenören har ett tillräckligt publicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomål i enlighet med detta klagomålsförfarande.Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in till entreprenören inom 7 dagar fullständigt och tydligt beskrivet, efter att konsumenten har hittat bristerna.Klagomål som lämnas in till entreprenören kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid kommer entreprenören att svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om mottagande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.För klagomål bör en konsument först vända sig till entreprenören. För klagomål som inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse bör konsumenten vända sig till Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), som kommer att medla kostnadsfritt. Om det fortfarande inte finns någon lösning har konsumenten möjlighet att få sitt klagomål behandlat av den oberoende skiljenämnden som utsetts av Stichting WebwinkelKeur, beslutet är bindande och både entreprenör och konsument samtycker till detta bindande beslut. Att lämna in en tvist till denna tvistkommitté är förknippade med kostnader som konsumenten måste betala till kommittén. Det är också möjligt att lämna in klagomål via den europeiska ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr).Ett klagomål avbryter inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.Om ett klagomål anses vara motiverat av entreprenören kommer entreprenören, efter eget gottfinnande, antingen att ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 - Tvister

På avtal mellan entreprenören och konsumenten som dessa allmänna villkor avser gäller endast nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.Wienkonventionen om försäljning gäller inte.

Artikel 16 - Ytterligare eller andra bestämmelser

Ytterligare eller andra bestämmelser i dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagras på ett varaktigt medium.